top of page

รายการเชิงสารคดีที่สนับสนุนการทำงานของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง โดยการนำผู้ชมไปพบกับเกษตรแบบโครงการหลวงที่คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นอกแผนที่

นอกแผนที่
bottom of page